Hoge Raad houdt vast aan vereiste van meerdere schuldeisers voor faillietverklaring.

Op 24 maart jl. deed de HR uitspraak in een procedure waarin ter discussie stond of 1 schuldeiser voldoende is voor de faillissement aanvraag van een schuldenaar. Immers  volgens de gangbare doctrine dienen er meerdere schuldeisers te zijn voor het aanvragen van faillissement van een (rechts)persoon.

In zijn arrest zegt de HR daarover o.a.:

De Hoge Raad ziet geen aanleiding van zijn vaste rechtspraak terug te komen.  De voor een faillietverklaring geldende eis dat summierlijk blijkt van een steunvordering, vindt volgens die rechtspraak zijn rechtvaardiging hierin dat het faillissement ten doel heeft het vermogen van de schuldenaar te verdelen onder diens gezamenlijke schuldeisers. Met dat doel strookt niet de faillietverklaring van een schuldenaar die slechts één schuldeiser heeft. In dit verband is mede van belang dat voornoemd doel ook in het wetgevingsprogramma Herijking Faillissementsrecht tot uitgangspunt wordt genomen, en dat het pluraliteitsvereiste hierin niet ter discussie wordt gesteld. Dat de wetgever het pluraliteitsvereiste onderschrijft, blijkt ook uit de wetsgeschiedenis van het in 2012 ingevoerde art. 212ha Fw.

Voor de volledige tekst van dit arrest, zie: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2017:488

Bel of mail mij als je hierover vragen hebt.

2017-05-08T11:28:22+00:00 Uncategorized|